O NAMA

Socijalno-ekonomski savet Grada Novog Sada je osnovan Sporazumom o osnivanju Socijalno-ekonomskog saveta grada Novog Sada, dana 24. maja 2006. godine kao tripartitno telo sastavljeno od predstavnika Grada Novog Sada, reprezentativnog sindikata: Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i reprezentativnog udruženja poslodavaca: Unije poslodavaca Srbije-Poslodavci Novog Sada sa sedištem u Novom Sadu.
Savet je nezavisan organ koji ima svojstvo pravnog lica sa obavezama i odgovornošću utvrđenim Zakonom i Sporazumom o osnivanju.
Savet je osnovan radi uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga o pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada, razvoja kulture pregovaranja i podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, razvoja demokratije i izdavanja časopisa, brošura i drugih publikacija iz delokruga rada Saveta.
Sedište Saveta je u Novom Sadu, Trg Slobode 1.

Savet broji devet članova:
– tri predstavnika Grada Novog Sada
– tri predstavnika Saveza samostalnih sindikata Grada Novog Sada i opština
– tri predstavnika Unije poslodavaca Srbije-Poslodavci Novog Sada

Predsedavajući Saveta vrši mandat od godinu dana, naizmenično svaki socijalni partner. Savet ima sekretara, koji prati predsedavajućeg od socijalnih partnera u mandatu.

Copyright © 2019 Socijalno-ekonomski savet Grada Novog Sada. Made by CNT