О НАМА

Социјално-економски савет Града Новог Сада је основан Споразумом о оснивању Социјално-економског савета града Новог Сада, дана 24. маја 2006. године као трипартитно тело састављено од представника Града Новог Сада, репрезентативног синдиката: Савеза самосталних синдиката града Новог Сада и општина и репрезентативног удружења послодаваца: Уније послодаваца Србије-Послодавци Новог Сада са седиштем у Новом Саду.
Савет је независан орган који има својство правног лица са обавезама и одговорношћу утврђеним Законом и Споразумом о оснивању.
Савет је основан ради успостављања и развоја социјалног дијалога о питањима од значаја за остваривање економских и социјалних слобода и права човека, материјалног, социјалног и економског положаја запослених и послодаваца и услова њиховог живота и рада, развоја културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова, развоја демократије и издавања часописа, брошура и других публикација из делокруга рада Савета.
Седиште Савета је у Новом Саду, Трг Слободе 1.

Савет броји девет чланова:
– три представника Града Новог Сада
– три представника Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада и општина
– три представника Уније послодаваца Србије-Послодавци Новог Сада

Председавајући Савета врши мандат од годину дана, наизменично сваки социјални партнер. Савет има секретара, који прати председавајућег од социјалних партнера у мандату.

Copyright © 2019 Socijalno-ekonomski savet Grada Novog Sada. Made by CNT